โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาที่เรารัก

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา (อังกฤษ: Loei Anukul Wittaya School; อักษรย่อล.อ.ว. — LAW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดลำดับที่ 2 ของจังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย[2]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดลำดับที่ 2 ของจังหวัดเลยรองจากโรงเรียนเลยพิทยาคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลย ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และนอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์ ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิน บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ ในปีพ.ศ. 2521 ซึ่งถือเป็นท่านผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียน[3]

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 4 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลังหอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 2 หลัง[4] ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายอุเทณร์ ขันติยู

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 9:9:9/9:9:9 รวม 48 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 81 คน [5] นักเรียน 1,104 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของสสวท ร่วมกับโรงเรียนเลยพิทยาคม และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งมีเพียง 5 แห่งในจังหวัดเท่านั้นคือ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา โรงเรียนภูเรือวิทยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนเลยพิทยาคมและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นอกจากนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยายังเป็นโรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขัน ฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน

กำลังดำเนินการ